Turks Fruit

26 april 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 3 Eke & Jaap Jan

Yn dizze nije fideo binne Eke en Jaap Jan te sjen. Sy spylje yn ‘Turks fruit’ de heit en mem fan Olga en geane elk op […]
12 april 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 2 Anna Siet & Herman

Ek sa nijsgjirrich nei de spilers fan Turks fruit? Dat komt goed út, want rjochting de premiêre sille sy foar jo flogge en wat fertelle oer […]
29 maart 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 1 Henny & Lochnaar

Wa binne no eins de spilers fan Turks fruit? Nijsgjirrich? Hâld dan ús sosjale media kanalen yn ‘e gaten want rjochting de premiêre sille wy sa […]
8 maart 2019

Kaartferkeap TURKS FRUIT is los!!

It is al in skoftke bekend: dit jier bringt it Iepenloftspul Dronryp Turks fruit op de planken. En de kaartferkeap foar dit stik is no al […]
16 februari 2019

Iepenloftspul Dronryp kin jo help goed brûke!

Wy roppe alle hakers en haaksters op om ús te helpen mei de klean foar ‘Turks fruit’. Ek binne wy op syk nei mannen of frouen […]
25 januari 2019

Iepenloftspul Dronryp yn it nijs!

Leeuwarder Courant | 25 jannewaris 2019