Flog

26 april 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 3 Eke & Jaap Jan

Yn dizze nije fideo binne Eke en Jaap Jan te sjen. Sy spylje yn ‘Turks fruit’ de heit en mem fan Olga en geane elk op […]
12 april 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 2 Anna Siet & Herman

Ek sa nijsgjirrich nei de spilers fan Turks fruit? Dat komt goed út, want rjochting de premiêre sille sy foar jo flogge en wat fertelle oer […]
29 maart 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 1 Henny & Lochnaar

Wa binne no eins de spilers fan Turks fruit? Nijsgjirrich? Hâld dan ús sosjale media kanalen yn ‘e gaten want rjochting de premiêre sille wy sa […]