Stiper

Stiper wurde?

Wolle jo Iepenloftspul Dronryp foar langere tiid stypje? Dat kin. It jierlikse stiperbedrach is € 12,50.

In stiper krijt € 5,- koarting op de tagongskaarten.
Stjoer in email nei ynfo@iepenloftspuldronryp.frl en it wurdt mei en foar jo regele.