Stiper

Stiper wurde?

Wolle jo Iepenloftspul Dronryp foar langere tiid stypje? Dat kin. It jierlikse stiperbedrach is € 12,50.

In stiper krijt € 2,50 koarting op de tagongskaart (maks. twa).
Stjoer in email nei ynfo@iepenloftspuldronryp.frl en it wurdt mei en foar jo regele.