Stiper

Koarting op kaarten foar Turks fruit

Binne jo stiper fan it Iepenloftspul Dronryp? Dan krije jo €2,50 koarting per tagongskaart (maks. twa). Foar it bestellen fan kaarten mei koarting is in koartingskoade nedich dy’t wy jo tastjoere.

Stappenplan om de koartingskoade yn te wikseljen:

  1. Klik op dizze link
  2. Meitsje in kar yn it oantal kaarten (1 as 2)
  3. Folje de koartingskoade yn by ‘kortingscode’ en klik op ‘invoeren’
  4. Meitsje de bestelling ôf

Jo kinne allinich fia boppesteande link de koartingskoade ynfolje.

Stiper wurde?

Wolle jo Iepenloftspul Dronryp foar langere tiid stypje? Dat kin. It jierlikse stiperbedrach is € 12,50.

In stiper krijt € 2,50 koarting op de tagongskaart (maks. twa).
Stjoer in email nei ynfo@iepenloftspuldronryp.frl en it wurdt mei en foar jo regele.