Sponsoaren


Turks fruit wurdt mei mooglik makke troch ús sponsoaren en subsidiïnten:

SponsoarenPlakWebside
Annewiep - Sa kin it ek! Jelsumwww.annewiep.frl
Auto SynycoFrjentsjerwww.synyco.nl
Autobedrijf EdelmanDronrypwww.autobedrijfedelman.nl
Autobedrijf StrikwerdaDronrypwww.strikwerda.nl
Autohuis WinsumWinsumwww.autohuiswinsum.nl
Bakkerij van der KloetDronrypwww.vanderkloet.echtebakker.nl
BloemketerpFrjentsjerwww.bloemketerp.nl
Breman SchoonmaakgroothandelFrjentsjerwww.jaapbreman.nl
Bungalow-en Watersportpark De PharshoekeHeechwww.pharshoeke.nl
Bureau SchmidtLjouwertwww.bureauschmidt.nl
Café Bar Yn'e StâlDronryp
Café de PosthoornDronrypwww.deposthoorndronrijp.nl
DeJe CateringFrjentsjerwww.dejecatering.nl
Dygra LichtreclameDronrypwww.dygra.nl
ESV BerlikumBerltsumwww.esvberlikum.nl
Expert MeijerBerltsumwww.expert.nl
Farm ServiceLjouwertwww.farmservice.nl
Feenstra DakbedekkingDronrypwww.feenstra-dakbedekking.nl
FGD DienstenLjouwertwww.fgddienst.nl
Frankena Loonbedrijf en GrondverzetWinsumwww.frankenawinsum.nl
Freez.itBoalsertwww.freez.it
Friesland LeaseDrachtenwww.frieslandlease.nl
GanzingaDronrypwww.ganzinga.nl
Hendriks van der HeideDronrypwww.hvdh-fd.nl
Hypotheek FrieslandLjouwertwww.hypotheekfriesland.nl
Jansen Pro OfficeDronrypwww.jansenprooffice.nl
Koston NoordZweinswww.kostonnoord.nl
Laanstra Roersma AdministratieMenaam www.laanstraroersma.nl
Lodewijk MannenmodeFrjentsjerwww.lodewijkmode.nl
Lokaal Op HatsumDronrypwww.lokaalophatsum.nl
Mannen van StaalLjouwertwww.mannenvanstaal.nl
McDonald'sGoutumwww.mcdonaldsrestaurant.nl/goutum/
Mobach Piano'sDronrypwww.mobachpiano.nl
Nico Burgers TandtechniekSnitswww.nicoburgerstandtechniek.nl
Nynke EdelsmidStienswww.nynke-edelsmid.nl
OmrinLjouwertwww.omrin.nl
RabobankLjouwertwww.rabobank.nl
Rinsma Alfa RomeoBerltsumwww.rinsmaalfaromeo.nl
Siegersma GevelrenovatieBerltsumwww.siegersmagevelrenovatie.nl
Smeding JachtserviceDronrypwww.smedingjachtservice.nl
Yme Arendz - Veehandelaar Dronryp
Zijlstra BouwBerltsumwww.zijlstrabouw.nl
SubsidiïntWebside
Douwe Kalma Stiftingwww.douwekalmastifting.nl
Fonds Bolsward-Dronrijpwww.bolswarddronrijp.nl
Gemeente Waadhoekewww.waadhoeke.nl
Prins Bernard Cultuurfondswww.cultuurfonds.nl
Provincie Fryslânwww.fryslan.frl
Rabobankwww.rabobank.nl
VSBfondswww.vsbfonds.nl


Jo bedriuwsnamme ek ûnder eagen by tûzenen minsken?

Dat kin! Iepenloftspul Dronryp jout jo dy moaie kâns: wurd sponsor en jo wurde sjoen as in bedriuw dat Frysktalige teaterkultuer stipet.

Foar alle sponsoaren hâlde wy in spesjale VIP-jûn, omdat wy jo graach sjogge by de foarstelling. Op dizze jûn biede wy ús besikers krekt wat mear: hapkes, drankjes en muzyk yn it skoft en nei ôfrin, hielendal yn de sfear fan it stik.

Wolle jo ek sponsor wurde fan it Iepenloftspul?
Dan kinne jo telefoanysk kontakt opnimme mei Wilma van den Berg, 06 55 71 62 92. Hawwe jo noch fragen of wolle jo gewoan ris prate oer mear mooglikheden? Dat kin ek fia Wilma.