8 maart 2019

Kaartferkeap TURKS FRUIT is los!!

It is al in skoftke bekend: dit jier bringt it Iepenloftspul Dronryp Turks fruit op de planken. En de kaartferkeap foar dit stik is no al […]
16 februari 2019

Iepenloftspul Dronryp kin jo help goed brûke!

Wy roppe alle hakers en haaksters op om ús te helpen mei de klean foar ‘Turks fruit’. Ek binne wy op syk nei mannen of frouen […]
7 februari 2019

Foarbereidings Iepenloftspul Dronryp 2021

Leeuwarder Courant – 7 febrewaris 2019
25 januari 2019

Iepenloftspul Dronryp yn it nijs!

Leeuwarder Courant | 25 jannewaris 2019
24 januari 2019

De ôftraap fan Turks Fruit

Woansdei 24 jannewaris wie it dan safier: de ôftraap fan Turks Fruit! Dick Jansen: skriuwer, bewurker en oersetter fan it stik, hat it skript oerlange oan regisseur Theo […]