26 mei 2019

SIT NIMME YN US KOMMISJE?

Us kommisje wurket mei in ôftreedroaster. Dat betsjut dat wy sa no en dan ferlet hawwe fan nije minsken. Op dit stuit sykje wy dêrom entûsjaste […]
23 mei 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 5 Christina & Jitze

Nije flog online mei dizze kear Jitze en Christina. Sy spylje Erik en Olga en ferlitte it fêste lân en pakke de boat nei Flylân. Nijsgjirrich […]
19 mei 2019

Tankewol foar de stimmen!

Grutsk op alle stimmen dy’t wy krigen hawwe wilens de ‘Rabobank Clubkas Campagne’! Tankewol! 
9 mei 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 4 Lisa & Derk

En hjir is alwer de fjirde flog! Dizze kear sjogge jo spilers Derk en Lisa. Sy spylje beide ferskate rollen yn ‘Turks fruit’. Besjoch fia ús […]
1 mei 2019

Ympresje traileropname ‘Turks fruit’

In lytse ympresje fan ús traileropname foar ‘Turks fruit’. Wy kinne alfêst ferklappe dat der prachtich wurdt! 😀