Meiwurkers

Tekst, oersetting en bewurking

Dick Jansen

Rezjy

Theo Smedes

Rezjy-assistint

Sicco de Ree

Sjongcoach

Geralda de Vries

Spilers

Jitze Grijpstra, Christina de Boer, Eke Born, Jaap Jan Hemmes, Derk Smids, Ineke Buma, Lochnaar Kingma, Lisa Romkes, Henny Kooistra, Jan Willem Hofstra, Anna Siet Algra en Herman Tichelaar

Band

Oane Jansen, Niko van der Hoek, Minne Jan Aartsma en Anton Huizenga

Technyk

Geert Buisman, Wim de Goede en Arnold Postma

Dekôrûntwerp

Tom Reeders

Dekôrbouwers

Durk Elsma, Anne Kingma, Bouwe Smeding, Andries Tijsma, Durk Hofstra, Evert Jorritsma, Hans de Jong, Jan Leijenaar, Jappie Kingma, Joop Poortinga, Jurjen Kuurstra, Lochnaar Kingma, Tjeerd Visser, Louis van der Meer en Minne de Vries

Kleanûntwerp

Wolly Prins

Naaiploech

Under lieding fan Wolly Prins: Hiltsje Hijlkema, Marianne van der Wal, Willy Batterink, Astrid Bol, Welmoed Weitenberg, Sytske Jongsma en Klasina Koopmans

Smink en kapwurk

Ali Slot

Iepenloftspulkommisje

Oebele Harmsma (foarsitter), Tineke Hamstra (ponghâldster en kaartferkeap), Grea Bos (promoasje), Gerbrich de Jong (katering, klean, smink en omballings), Oane Jansen (technyk) en Hester de Vries (skriuwster)

Sponsorkommisje

Baukje Zijlstra, Oebele Harmsma, Wilma van den Berg en Tineke Hamstra

Omballings

Gerbrich de Jong, Nynke Schaap, Gerda Bonsma en Reintje Boomsma

Kateringploech

Gerbrich de Jong, Aart Terpstra, Anita van Asperen, Bouwe Smeding, Elly Saakstra, Janke Smeding, Jikke Siderius, Joop Poortinga, Jurjen Kuurstra, Rene de Vries, Tineke Nieuwland, Wikje Breedland, Wilma Bakker, Zita Hofman, Zwopkje Hiemstra, Mirjam Mollema, Ben Snijder, Wietske Ykema, Gerda Woudstra, Rita Boymans, Jan Siderius en Anja Leijenaar

Foarmjouwing

Tjeerd Tijsma

Fotograaf

Klaas Koopmans

Thússide

5online en Grea Bos

Mei tank oan

David Lelieveld, Metsje Gerlsma, Heidi Terpstra, sponsoaren en stipers.