Mei de auto nei ‘Turks fruit’ op 19, 21, 22 of 26 juny?