Lêste Nijs

27 augustus 2020

IT IEPENLOFTSPUL DRONRYP IS OP SYK NEI DY!

DRONRYP WEROM YN’E TIID It Iepenloftspul Dronryp wol dy útnoegje om 2 oktober, 20.00 oere, de ynformaasjejûn te besykjen yn kafee de Posthoorn yn Dronryp. Regisseur […]
19 oktober 2019

Goude Gurbe bêste haadrol foar Jitze Grijpstra

Op freed 18 oktober wie it wer safier: de útrikking fan de Gouden Gurbes 2019. En wy binne grutsk! De Gouden Gurbe foar bêste haadrol is […]
8 juli 2019

Turks fruit sit d’r op

‘Turks fruit’ sit d’r op! Wy kinne weromsjen op in tige slagge produksje en wolle elkenien hertlik tank sizze dy’t op hokker wize dan ek belutsen […]
28 juni 2019

Alle foarstellingen útferkocht!

Alle reguliere én ekstra foarstellingen (2 & 4 july) fan ‘Turks fruit’ binne útferkocht!
24 juni 2019

Ekstra foarstelling op 2 july!

De ekstra foarstelling op 4 july is no ek útferkocht. Mar der komt noch in ekstra foarstelling op tiisdei 2 july! Kaarten foar dizze nije ekstra […]
24 juni 2019

Resinsjes Turks fruit

Fjouwer stjerren fan de Ljouwerter krante en it Friesch dagblad skriuwt: “Dronryp kanalisearret foar in part ús djipste emoasjes.” Lês hjir de resinsje fan de Moanne, […]
23 juni 2019

Allinich noch kaarten foar 4 july beskikber

Alle reguliere foarstellingen fan ‘Turks fruit’ binne útferkocht. Der binne allinich noch kaarten beskikber foar de ekstra foarstelling op tongersdei 4 july. Mar ek dy kaarten […]
22 juni 2019

Bysûnder moaie premjêre

Wat in bysûnder moaie premjêre juster! En wat in fantastyske reakjes! Alle reguliere foarstellingen binne útferkocht. Gelokkich binne der noch wol kaarten foar de ekstra foarstelling […]
20 juni 2019

Ynterview Ljouwerter Krante | 20 juny 2019