18 januari 2021

Iepenloftspul Dronryp spilet net yn 2021

It stik dat dit jier yn Dronryp opfierd wurde soe, giet fanwege de maatregels oangeande it koroanafirus net troch. Dat beslút hat de kommisje fan de […]
20 oktober 2020

Wy sykje noch manlju tusken de 18 en 35 jier!

27 augustus 2020

IT IEPENLOFTSPUL DRONRYP IS OP SYK NEI DY!

DRONRYP WEROM YN’E TIID It Iepenloftspul Dronryp wol dy útnoegje om 2 oktober, 20.00 oere, de ynformaasjejûn te besykjen yn kafee de Posthoorn yn Dronryp. Regisseur […]