19 oktober 2019

Goude Gurbe bêste haadrol foar Jitze Grijpstra

Op freed 18 oktober wie it wer safier: de útrikking fan de Gouden Gurbes 2019. En wy binne grutsk! De Gouden Gurbe foar bêste haadrol is […]
8 juli 2019

Turks fruit sit d’r op

‘Turks fruit’ sit d’r op! Wy kinne weromsjen op in tige slagge produksje en wolle elkenien hertlik tank sizze dy’t op hokker wize dan ek belutsen […]
28 juni 2019

Alle foarstellingen útferkocht!

Alle reguliere én ekstra foarstellingen (2 & 4 july) fan ‘Turks fruit’ binne útferkocht!
24 juni 2019

Ekstra foarstelling op 2 july!

De ekstra foarstelling op 4 july is no ek útferkocht. Mar der komt noch in ekstra foarstelling op tiisdei 2 july! Kaarten foar dizze nije ekstra […]
24 juni 2019

Resinsjes Turks fruit

Fjouwer stjerren fan de Ljouwerter krante en it Friesch dagblad skriuwt: “Dronryp kanalisearret foar in part ús djipste emoasjes.” Lês hjir de resinsje fan de Moanne, […]