12 april 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 2 Anna Siet & Herman

Ek sa nijsgjirrich nei de spilers fan Turks fruit? Dat komt goed út, want rjochting de premiêre sille sy foar jo flogge en wat fertelle oer […]
29 maart 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 1 Henny & Lochnaar

Wa binne no eins de spilers fan Turks fruit? Nijsgjirrich? Hâld dan ús sosjale media kanalen yn ‘e gaten want rjochting de premiêre sille wy sa […]
16 maart 2019

Berjochtsje foar ús stipers

De kaartferkeap foar Turks fruit is underwilens úteinset. Binne jo stiper fan it Iepenloftspul Dronryp? Dan krije jo fansels koarting op maksimaal twa tagongskaarten. Jo krije […]
15 maart 2019

Der kin wer stimt wurde!

Ek dit jier dogge wy wer mei oan de ‘Rabobank Clubkas Campagne’! Binne jo lid fan Rabobank Ljouwert-Noardwest Fryslân? En drage jo it Iepenloftspul Dronryp in […]
8 maart 2019

Kaartferkeap TURKS FRUIT is los!!

It is al in skoftke bekend: dit jier bringt it Iepenloftspul Dronryp Turks fruit op de planken. En de kaartferkeap foar dit stik is no al […]