20 oktober 2020

Wy sykje noch manlju tusken de 18 en 35 jier!

27 augustus 2020

IT IEPENLOFTSPUL DRONRYP IS OP SYK NEI DY!

DRONRYP WEROM YN’E TIID It Iepenloftspul Dronryp wol dy útnoegje om 2 oktober, 20.00 oere, de ynformaasjejûn te besykjen yn kafee de Posthoorn yn Dronryp. Regisseur […]
19 oktober 2019

Goude Gurbe bêste haadrol foar Jitze Grijpstra

Op freed 18 oktober wie it wer safier: de útrikking fan de Gouden Gurbes 2019. En wy binne grutsk! De Gouden Gurbe foar bêste haadrol is […]
8 juli 2019

Turks fruit sit d’r op

‘Turks fruit’ sit d’r op! Wy kinne weromsjen op in tige slagge produksje en wolle elkenien hertlik tank sizze dy’t op hokker wize dan ek belutsen […]
28 juni 2019

Alle foarstellingen útferkocht!

Alle reguliere én ekstra foarstellingen (2 & 4 july) fan ‘Turks fruit’ binne útferkocht!