Folop oan de gong!

De repetysjes foar Manon binne folop oan de gong! Noch in goeie moanne en dan gean de spilers nei bûten ta te repetearjen.

 

Rabobank Clubkas Kampanje

Ek dit jier doche wy wer mei oan de Rabobank Clubkas Kampanje! Binne jo lid fan de Rabobank en drage jo it Iepenloftspul Dronryp in waarm hert ta? Stim dan op ús mei de ûntfongen stimkaart yn de perioade fan woansdei 29 maart oant en mei freed 7 april. Elke stim is jild wurdich. Alfêst bedankt foar jo stim!

Stik 2017

Dit jier spilet Iepenloftspul Dronryp it stik ‘Manon’, in bewurking op de twalûk Jean de Florette en Manon des Sources fan de Frânske skriuwer Marcel Pagnol.

‘MANON’ fertelt it ferhaal fan Manon dy’t mei har heit en mem út ‘e stêd ferhúzje nei it plattelân. De heit fan Manon, Jean de Florette, is in bochelde belestingûntfanger. Hy hat in pleats urven en wol dêr yn de bergen buorkje. Mar de rike heareboer Papet Soubeyran en syn neef Ugolin ha ek harren each falle litten op datselde plak. Sy beslúte om stikem de wetterboarne op it hiem fan Jean ticht te mitselje wêrtroch it plan fan Manon en har famylje op dramatyske wize mislearret. As dan nei tsien jier de wierheid foar it ljocht komt, nimt Manon it heft yn eigen hannen en wol se it hiele doarp wreekje foar it ûnrjocht wat harren oandien is.

De rezjy is yn hannen fan Theo Smedes. Hy is mear as10 jier aktyf as freelance-akteur en teatermakker en hat fan 1995 ôf yn ferskate produksjes meispile.

Manon spilet op 21, 23, 24 en 30 juny en 1, 7 en 8 july oan ‘e Haven yn Dronryp. De foarstellings sette om 21.00 oere út ein.

 

 

SIT NIMME YN ÚS KOMMISJE?

Giet it Iepenloftspul Dronryp jo oan it hert en wolle jo hjir wat mei ?Dan is in sit yn it bestjoer fan de Stichting Iepenloftspul Dronryp in moaie útdaging!

Wy sykje enthousiaste minsken dy in sit nimme wolle yn ús kommisje.

Neffens ús statuten kinne bestjoersleden net te lang sitten bliuwe en is der sa no en dan ferlet fan nije minsken. Lyk as op dit stuit en derom dogge wy in oprop om hjir kandidaten foar te finen.

As it jo sels net past mar faaks ien witte dy dit hiel skoan dwaan kin dan hearre wy dat ek graach fan jo.

It Iepenloftspul kin net sûnder spilers mar ek net sûnder bestjoerders.

Liket it jo wat, as wolle jo hjir mear fan witte, nim dan kontakt op mei ús.

Stjoer in mail nei ynfo@iepenloftspuldronryp.frl of skilje nei

Oebele Harmsma
Foarsitter
06-12167605

Tank!

De foarstellingen fan Twifel binne foarby. Wy wolle eltsenien tige tankje dy’t meiwurke hat oan Twifel. Ek tankje wy it publyk foar de besite oan ús iepenloftspul.
It wie in geweldich moaie produksje.

Graach sjogge wy jim yn 2017 wer!

Mear as 100 foarstellingen spile troch Lochnaar Kingma

Sûnt 1994 is Lochnaar Kingma al belutsen by it Iepenloftspul Dronryp. Yn syn earste jier makke hy ûnderdiel út fan de omballingen en it jier dêrnei hat Lochnaar foar it earst as spiler meidien yn ”It spoar op Hatsum.’’ Fan 1995 ôf oant en mei 2015 hat Lochnaar hast alle jierren noch meispile en dat betsjut dat hy mear as 100 foarstellingen spile hat.

Sneon 13 juny is Lochnaar nei ôfrin fan de foarstelling Twifel yn it sintsje set as blyk fan wurdearring foar de ôfrûne jierren. Lochnaar hat net allinne as spiler belutsen west mar hat dêrnjonken ek syn stientsje bydroegen as bouwer. Lochnaar hat der altyd in soad wille yn hân en dat brocht en bringt hy noch hieltyd oer op de rest fan de minsken dy’t alle jierren meidogge oan it iepenloft yn Dronryp. Kin it iepenloft noch sûnder Lochnaar en kin Lochnaar noch sûnder it iepenloft?Lochnaar Kingma

Twifel 10 juny yn premiêre

Parseberjocht
Dronryp, 1 juny 2015

Iepenloftspul Dronryp spilet dit jier Twifel. Jan Arendz en Marijke Geertsma hawwe foar dizze produksje it toanielstik en de film ‘Doubt’ fan John Patrick Shanley oerset en bewurke. Sy dogge ek de rezjy fan it stik.

Twifel is in aktueel stik mei in protte kanten. In jonge non beskuldiget in pastoar fan it misbrûken fan in jonge jonge. Mar is it wol sa? De twifel slacht ta.

Jan woe altyd al graach ris in iepenloftspul regissearje. Ek Marijke waard dêr entûsjast oer neidat se tegearre mei Jan in soad iepenloftspullen besocht. Se krigen mear tiid en begûnen nei te tinken oer hokker stik it wurde moast. Dat waard Twifel. De ideeën en ynspiraasje kamen doe’t sy de film “Doubt’’ seagen. Sy koenen it toanielstik al en nei it sjen fan de film seagen Jan en Marijke mooglikheden om it stik út te wreidzjen nei in iepenloftspul. Doe’t Kees Arendz, de broer fan Jan, harren wiisde op de oprop foar regisseurs mei plannen fan de kommisje fan Iepenloftspul Dronryp, krigen Jan en Marijke de kâns om harren idee foar it stik te presintearjen. Mei súkses: de kommisje stie efter it plan en efter Jan en Marijke as regisseurs. Lykwols besleat de kommisje foar de start fan it nije iepenloftseizoen om it jier 2014 oer te slaan. Gelokkich wienen Jan en Marijke ree om Twifel yn 2015 op te fieren. Begjin dit jier binne de repetysjes fan Twifel út ein set en ûnderwilens binne de spilers al drok bûten oan it repetearjen.

Twifel is in stik mei prachtige rollen. Der sitte in pear grutte rollen yn it stik, mar ek de lytsere rollen binne hiel wichtich foar de sfear fan it stik.
It stik spilet him ôf op ferskillende lokaasjes lykas in tsjerke, skoalle en bûtenlokaasje. It dekôr is troch ûntwerper Tom Reeders sa makke dat al dy lokaasjes sichtber binne en de sênes floeiend yn elkoar oer rinne kinne. De klean, ûntwurpen troch Johan Prosje, drage by oan in sfearfol gehiel.

Popkoar FromUs en it koar Schola Cantorum Frisiae spylje in wichtige rol yn it stik. Beide sjonge a kapella. De froulju fan FromUs foarmje it tsjerkekoar en soargje foar moaie oergongen tusken de sênes. De Gregoriaanske lieten fan Schola Cantorum Frisiae slute prachtich oan by de teematyk fan it stik.

Twifel
giet woansdei 10 juny yn premiêre. De oare spyldata binne: 12, 13, 19, 20, 26 en 27 juny. De foarstellingen begjinne om 21.00 oere oan ’e Haven yn Dronryp.
Kaarten binne te bestellen fia www.iepenloftspuldronryp.frl.

IMG-ILS2015-30-5-(10069)---kopie


Pastoar Blom (Jehannes Arendz) en Ronald Walta (Simon van der Ploeg). Ronald krijt in presintsje fan pastoar Blom.

Foto: FOTOKOOPMANS©2015