Stiper

Wolle jo Iepenloftspul Dronryp foar langere tiid stypje? Dat kin. It jierlikse stiperbedrach is € 12,50.

In stiper krijt € 2,50 koarting op de tagongskaart.
(maks. twa it jier).
Stjoer in email nei
ynfo@iepenloftspuldronryp.frl
en it wurdt mei en foar jo regele.