Kontakt

Post foar de kommisje kin stjoerd wurde nei:
Sekretariaat Iepenloftspul Dronryp
Postbus 50
9035 ZW Dronryp

Foar oare fragen kinst in e-mail stjoere: ynfo@iepenloftspuldronryp.frl

Kleanferhier
Yn it ferline ferhierde Anna Kamstra út Bitgum alle brûkte klean, assessoires ensfh. út de foarstellingen fan it Iepenloftspul Dronryp. Yn it neijjier 2016 is Anna Kamstra, nei jierren fan grutte en wurdearre ynset, mei de ferhier stoppe. De Ferklaaizolder yn Marrum hat de klean fan it Iepenloftspul Dronryp oernommen. Binne jo op syk nei klean foar bygelyks de foarstellingen fan de toanielferiening, in iepenloftspul of in (thema)feest, sjoch dan foar mear ynformaasje op https://www.facebook.com/deferklaaizolder/.