Stik 2019

Dit jier bringt Iepenloftspul Dronryp ‘Turks fruit’ op de planken. It is in nij stik, basearre op it ferneamde boek fan Jan Wolkers en de film fan Paul Verhoeven, dy’t mei 3,3 miljoen besikers noch altyd de meast suksesfolle Nederlânske bioskoopfilm oait is.

It ferhaal
Haadfiguer Erik is in jonge talintearde keunstner mar hy hat ek grutte talinten yn de leafde mei in net te stuitsjen libido. Hy komt op in dei samar ynienen “it dizige reade bist” Olga tsjin wêr’t hy grinzeleas fereale op wurdt. De leafde tusken him en syn Olga set foar beide de wrâld yn de brân. Mar Erik hat ek te krijen mei in draak fan in skoanmem dy’t graach de hiele wrâld nei har hân sette wol. Dêrtroch moat Erik alle seilen by sette en keuzes meitsje. Troch syn beklammende leafde foar Olga en syn grutte libido komt harren relaasje ûnder druk te stean. Der sil in soad feroarje en dat sil de wrâld fan Erik en Olga op de kop sette.

Yn ‘Turks fruit’ wikselje tema’s as leafde, tragyk, humor, fergonklikheid, de dea en hertstocht elkoar ôf. Sang en live muzyk spylje in wichtige rol yn dit stik dat foar it earst yn it Frysk én yn ‘e iepenloft opfierd wurde sil.

‘Turks fruit’ is skreaun, bewurke en oerset troch Dick Jansen. De rezjy is yn hannen fan Theo Smedes.