Mear as 100 foarstellingen spile troch Lochnaar Kingma

Sûnt 1994 is Lochnaar Kingma al belutsen by it Iepenloftspul Dronryp. Yn syn earste jier makke hy ûnderdiel út fan de omballingen en it jier dêrnei hat Lochnaar foar it earst as spiler meidien yn ”It spoar op Hatsum.’’ Fan 1995 ôf oant en mei 2015 hat Lochnaar hast alle jierren noch meispile en dat betsjut dat hy mear as 100 foarstellingen spile hat.

Sneon 13 juny is Lochnaar nei ôfrin fan de foarstelling Twifel yn it sintsje set as blyk fan wurdearring foar de ôfrûne jierren. Lochnaar hat net allinne as spiler belutsen west mar hat dêrnjonken ek syn stientsje bydroegen as bouwer. Lochnaar hat der altyd in soad wille yn hân en dat brocht en bringt hy noch hieltyd oer op de rest fan de minsken dy’t alle jierren meidogge oan it iepenloft yn Dronryp. Kin it iepenloft noch sûnder Lochnaar en kin Lochnaar noch sûnder it iepenloft?Lochnaar Kingma