Der kin wer stimt wurde!

Ek dit jier dogge wy wer mei oan de ‘Rabobank Clubkas Campagne’! Binne jo lid fan Rabobank Ljouwert-Noardwest Fryslân? En drage jo it Iepenloftspul Dronryp in waarm hert ta? Stim dan op ús tusken woansdei 27 maart en snein 7 april fia rabobank.nl/lnwf. As lid fan de Rabobank krije jo de stimkaart tastjoerd.

Elke stim is jild wurdich. Alfêst tige tank foar jo stim!