De ôftraap fan Turks Fruit

Woansdei 24 jannewaris wie it dan safier: de ôftraap fan Turks Fruit! Dick Jansen: skriuwer, bewurker en oersetter fan it stik, hat it skript oerlange oan regisseur Theo Smedes. It repetearjen kin begjinne!!

Foto’s © FOTOKOOPMANS