Der kin wer stimt wurde!

Ek dit jier doche wy wer mei oan de Rabobank Clubkas Campagne! Binne jo lid fan de Rabobank en drage jo it Iepenloftspul Dronryp in waarm hert ta? Stim dan op ús mei de ûntfongen stimkaart yn de perioade fan woansdei 28 maart oant en mei freed 6 april. Elke stim is jild wurdich.
Alfêst tige tank foar jo stim!