Tank foar alles!

De foarstellings fan Manon sitte der op en wat wie it moai! Fiif kear útferkocht west en de reaksjes wiene tige posityf! Spilers, frijwilligers, sponsoaren, subsidiïnten, stipers, publyk en elkenien dy’t op hokker wize dan ek meiwurke hat oan MANON; tige tank foar alles! Graach oant sjen yn 2019!