Foarstelling 30 juny ôflast!

De foarstelling fan jûn, 30 juny, giet fanwege de waarsfoarspellingen net troch! De foarstelling wurdt ferskowt nei ús reservejûn op snein 2 july om 21.00 oere.