Folop oan de gong!

De repetysjes foar Manon binne folop oan de gong! Noch in goeie moanne en dan gean de spilers nei bûten ta te repetearjen.