Rabobank Clubkas Kampanje

Ek dit jier doche wy wer mei oan de Rabobank Clubkas Kampanje! Binne jo lid fan de Rabobank en drage jo it Iepenloftspul Dronryp in waarm hert ta? Stim dan op ús mei de ûntfongen stimkaart yn de perioade fan woansdei 29 maart oant en mei freed 7 april. Elke stim is jild wurdich. Alfêst bedankt foar jo stim!