Noch gjin kaarten?

De spilers binne ûnderwilens drok bûten oan it repetearjen, mei tank oan de bouploech dy’t al in grut part fan it dekor makke hat.
Oer in goeie moanne is it safier.. de premiêre fan Twifel. Hast noch gjin kaarten? Bestel dan gau!

IMG_5917-2-web

Kaartferkeap Iepenloftspul Dronryp út ein set

De repetysjes foar de produksje fan 2015 binne yn folle gong en de kaartferkeap is al út ein set. Dronryp spilet fan ’t jier it stik Twifel ûnder rezjy fan Jan Arendz en Marijke Geertsma. It stik is in oersetting en bewurking fan de film en it toanielstik ‘Doubt’ fan John Patrick Shanley. It spilet him ôf yn in Katolyk fermidden en giet oer (machts)misbrûk. De lêste jierren is wol gauris yn it nijs dat yn katolike rûnten bern misbrûkt binne troch folwoeksenen. Jierrenlang hat dêr in taboe op lein en noch is it net maklik om de wierheid boppe tafel te krijen. As de jonge non Beatrice trochskimerje lit oan har meardere – de âldere non Agaath-, dat pastoar Blom wol in hiel soad omtinken hat foar ien spesjale learling, slacht de twifel ta. Is der yndie wat oan de hân of bekommeret pastoar Blom him allinnich mar om Ronald omdat dy jonge it thús net maklik hat, sûnder bybedoelings? Der ûntstiet in striid tusken begrip en ûnbegrip en wa docht wa ûnrjocht oan?

De premiêre en spesjale sponserjûn fan Twifel is op woansdei 10 juny. De oare foarstellingsdata binne 12, 13, 19, 20, 26 en 27 juny. Kaarten bin fan no ôf te bestellen fia de webside www.iepenloftspuldronryp.frl. Bestelle jo foar 1 april, dan krije jo 10% koarting op de gewoane tagongspriis fan €18,50.

Nije stik 2015

_MG_9547 ILS Dronryp

IEPENLOFTSPUL DRONRYP SPILET ‘TWIFEL’ YN 2015

DRONRYP – Tidens it suksesfolle benefietconcert “Oxxpop giet Iepenloft” op sneon 21 juny, is it op te fieren stik foar it Iepenloftspul Dronryp 2015 bekend makke. 

Yn 2013 waard troch de kommisje fan it Iepenloftspul Dronryp besletten om yn 2014 gjin stik op de planken te setten fanwege weromrinnende besikersoantallen en ynkomsten. De frijkommen tiid is troch de kommisje brûkt om ta besinning te kommen en te brainstoarmjenoer de takomst fan it Iepenloftspul Dronryp. Ûnderwilens hat de kommisje alle war dien om der foar te soarchjen dat der yn 2015 wer in stik yn it iepenloft fan Dronryp spile wurde kin.

Op sneontejûn 21 juny hat op it fjild fan it Iepenloftspul Dronryp in benefytkonsert plakfûn, organisearre troch stifting OXXPOP Dronryp, foar en yn gearwurking mei it Iepenloftspul Dronryp. Dizze jûn hie as doel om jild yn te sameljen foar Iepenloftspul Dronryp. Tidens dizze jûn is ek it stik bekendmakke foar 2015.

It stik hjit ‘Twifel’ en is in oersetting en bewurking fan de film en it toanielstik ‘Doubt’ fan John Patrick Shanley. It stik spilet him ôf yn it Katholike fermidden.
As in jonge non trochskimerje lit oan har meardere- in âldere non-, dat in priester wol wat folle oandacht hat foar ien spesiale jonge op skoalle, slacht de twifel ta. De bewurking en rezy is yn hannen fan Marijke Geertsma  en Jan Arendz.
Der sil nau gearwurke wurde mei it frouljuskoar FromUs út Dronryp. Ek wurdt der besocht om de spilers safolle mooglik út Dronryp en omkriten komme te litten.

De kommisje en de regisseurs binne al begûn mei it tarieden fan dizze nye produksje en hoopje dat mannich minske Dronryp wer besykje sil foar it Iepenloftspul yn 2015!

Sit nimme yn ús kommisje?

Giet it Iepenloftspul Dronryp jo oan it hert en wolle jo hjir wat mei ?Dan is in sit yn it bestjoer fan de Stichting Iepenloftspul Dronryp in moaie útdaging!

Wy sykje enthousiaste minsken dy in sit nimme wolle yn ús kommisje.

Neffens ús statuten kinne bestjoersleden net te lang sitten bliuwe en is der sa no en dan ferlet fan nije minsken. Lyk as op dit stuit en derom dogge wy in oprop om hjir kandidaten foar te finen.

As it jo sels net past mar faaks ien witte dy dit hiel skoan dwaan kin dan hearre wy dat ek graach fan jo.

It Iepenloftspul kin net sûnder spilers mar ek net sûnder bestjoerders.

Liket it jo wat, as wolle jo hjir mear fan witte, nim dan kontakt op mei ús.

Stjoer in mail nei info@iepenloftspuldronryp.nl of skilje nei

Oebele Harmsma
Foarsitter
06-12167605

Fernijde website

Wy hawwe drok oan ‘e gong west om de site wer up-to-date te krijen.
Dit hat de noadige tiid yn beslach nommen, mar jimme kinne no wer rêstich op ‘e strún.
Foaral it foto-argyf is tige nijskjirrich.