IEPENLOFTSPUL DRONRYP SPILET YN 2019 ‘’TURKS FRUIT’’

Nei it sukses fan it stik ‘’MANON’’ dat yn 2017 spile waard, bringt Iepenloftspul Dronryp yn 2019 de klassiker ‘’Turks Fruit’’ op de planken. It is in nij stik en basearre op it gelyknammige boek, skreaun troch Jan Wolkers, en de meast suksesfolle Nederlânske bioskoopfilm dy’t regisearre waard troch Paul Verhoeven. It is in hertferskuorrend ferhaal oer de heftige leafde tusken byldhouwer Erik en Olga dy’t oan de gefolgen fan in harsentumor komt te ferstjerren. Yn ‘’Turks Fruit’’ wikselje tema’s as leafde, tragyk, humor, fergonklikheid, de dea, passy en hertstocht elkoar ôf. Fierder sil yn dit meislepend stik sang en live muzyk in belangryke rol spylje.

De tekst, oersetting en bewurking fan ‘’Turks Fruit’’ is yn hannen fan Dick Jansen. Theo Smedes sil, krekt as yn 2017, de rezjy op him nimme.

Der kin wer stimt wurde!

Ek dit jier doche wy wer mei oan de Rabobank Clubkas Campagne! Binne jo lid fan de Rabobank en drage jo it Iepenloftspul Dronryp in waarm hert ta? Stim dan op ús mei de ûntfongen stimkaart yn de perioade fan woansdei 28 maart oant en mei freed 6 april. Elke stim is jild wurdich.
Alfêst tige tank foar jo stim!

Tank foar alles!

De foarstellings fan Manon sitte der op en wat wie it moai! Fiif kear útferkocht west en de reaksjes wiene tige posityf! Spilers, frijwilligers, sponsoaren, subsidiïnten, stipers, publyk en elkenien dy’t op hokker wize dan ek meiwurke hat oan MANON; tige tank foar alles! Graach oant sjen yn 2019!