Ynformaasjejûn stik 2017

De kommisje fan stichting Iepenloftspul Dronryp hat yn april 2015 in audysje hâlden foar regisseurs. Sy koenen harren idee foar in iepenloftspul yn 2017 presentearje. Der is keazen foar regisseur Theo Smedes. Hy is mear as10 jier aktyf as freelance-akteur en teatermakker en hat fan 1995 ôf yn ferskate produksjes meispile. Iepenloftspul Dronryp spilet yn 2017 it stik Manon, in bewurking op de twalûk Jean de Florette en Manon des Sources fan de Frânske skriuwer Marcel Pagnol.

Ynformaasjejûn
Theo Smedes sil op freedtejûn 20 maaie, om 20.00 oere yn kafee de Posthoorn yn Dronryp, ynformaasje jaan oer de foarstelling fan 2017 . Ek sil dan bekend makke wurde hokker rollen der binne. Op de ynformaasjejûn kinst dy opjaan foar de audysjes yn july. Wolst net toanielspylje, mar liket in rol achter de skermen dy moai ta?? Dan kinst dy opjaan as meiwurker foar de bouploech, technyk en ljocht, katering, ensfh. Ek sykje wy noch minsken foar de kommisje.

Audysje
Op sneon 9 july binne de audysjes foar de minsken dy’t har opjûn hawwe.

De ynformaasjejûn fynt plak op freed 20 maaie, 20.00 oere yn kafee de Posthoorn, Brêgebuorren 10, Dronryp. Elk dy’t nijsgjirrich is, is fan herte wolkom.

Hast noch fragen? Belje dan mei foarsitter Oebele Harmsma, till. 06 – 12 16 76 05

SIT NIMME YN ÚS KOMMISJE?

Giet it Iepenloftspul Dronryp jo oan it hert en wolle jo hjir wat mei ?Dan is in sit yn it bestjoer fan de Stichting Iepenloftspul Dronryp in moaie útdaging!

Wy sykje enthousiaste minsken dy in sit nimme wolle yn ús kommisje.

Neffens ús statuten kinne bestjoersleden net te lang sitten bliuwe en is der sa no en dan ferlet fan nije minsken. Lyk as op dit stuit en derom dogge wy in oprop om hjir kandidaten foar te finen.

As it jo sels net past mar faaks ien witte dy dit hiel skoan dwaan kin dan hearre wy dat ek graach fan jo.

It Iepenloftspul kin net sûnder spilers mar ek net sûnder bestjoerders.

Liket it jo wat, as wolle jo hjir mear fan witte, nim dan kontakt op mei ús.

Stjoer in mail nei ynfo@iepenloftspuldronryp.frl of skilje nei

Oebele Harmsma
Foarsitter
06-12167605

Tank!

De foarstellingen fan Twifel binne foarby. Wy wolle eltsenien tige tankje dy’t meiwurke hat oan Twifel. Ek tankje wy it publyk foar de besite oan ús iepenloftspul.
It wie in geweldich moaie produksje.

Graach sjogge wy jim yn 2017 wer!

Mear as 100 foarstellingen spile troch Lochnaar Kingma

Sûnt 1994 is Lochnaar Kingma al belutsen by it Iepenloftspul Dronryp. Yn syn earste jier makke hy ûnderdiel út fan de omballingen en it jier dêrnei hat Lochnaar foar it earst as spiler meidien yn ”It spoar op Hatsum.’’ Fan 1995 ôf oant en mei 2015 hat Lochnaar hast alle jierren noch meispile en dat betsjut dat hy mear as 100 foarstellingen spile hat.

Sneon 13 juny is Lochnaar nei ôfrin fan de foarstelling Twifel yn it sintsje set as blyk fan wurdearring foar de ôfrûne jierren. Lochnaar hat net allinne as spiler belutsen west mar hat dêrnjonken ek syn stientsje bydroegen as bouwer. Lochnaar hat der altyd in soad wille yn hân en dat brocht en bringt hy noch hieltyd oer op de rest fan de minsken dy’t alle jierren meidogge oan it iepenloft yn Dronryp. Kin it iepenloft noch sûnder Lochnaar en kin Lochnaar noch sûnder it iepenloft?Lochnaar Kingma

Twifel 10 juny yn premiêre

Parseberjocht
Dronryp, 1 juny 2015

Iepenloftspul Dronryp spilet dit jier Twifel. Jan Arendz en Marijke Geertsma hawwe foar dizze produksje it toanielstik en de film ‘Doubt’ fan John Patrick Shanley oerset en bewurke. Sy dogge ek de rezjy fan it stik.

Twifel is in aktueel stik mei in protte kanten. In jonge non beskuldiget in pastoar fan it misbrûken fan in jonge jonge. Mar is it wol sa? De twifel slacht ta.

Jan woe altyd al graach ris in iepenloftspul regissearje. Ek Marijke waard dêr entûsjast oer neidat se tegearre mei Jan in soad iepenloftspullen besocht. Se krigen mear tiid en begûnen nei te tinken oer hokker stik it wurde moast. Dat waard Twifel. De ideeën en ynspiraasje kamen doe’t sy de film “Doubt’’ seagen. Sy koenen it toanielstik al en nei it sjen fan de film seagen Jan en Marijke mooglikheden om it stik út te wreidzjen nei in iepenloftspul. Doe’t Kees Arendz, de broer fan Jan, harren wiisde op de oprop foar regisseurs mei plannen fan de kommisje fan Iepenloftspul Dronryp, krigen Jan en Marijke de kâns om harren idee foar it stik te presintearjen. Mei súkses: de kommisje stie efter it plan en efter Jan en Marijke as regisseurs. Lykwols besleat de kommisje foar de start fan it nije iepenloftseizoen om it jier 2014 oer te slaan. Gelokkich wienen Jan en Marijke ree om Twifel yn 2015 op te fieren. Begjin dit jier binne de repetysjes fan Twifel út ein set en ûnderwilens binne de spilers al drok bûten oan it repetearjen.

Twifel is in stik mei prachtige rollen. Der sitte in pear grutte rollen yn it stik, mar ek de lytsere rollen binne hiel wichtich foar de sfear fan it stik.
It stik spilet him ôf op ferskillende lokaasjes lykas in tsjerke, skoalle en bûtenlokaasje. It dekôr is troch ûntwerper Tom Reeders sa makke dat al dy lokaasjes sichtber binne en de sênes floeiend yn elkoar oer rinne kinne. De klean, ûntwurpen troch Johan Prosje, drage by oan in sfearfol gehiel.

Popkoar FromUs en it koar Schola Cantorum Frisiae spylje in wichtige rol yn it stik. Beide sjonge a kapella. De froulju fan FromUs foarmje it tsjerkekoar en soargje foar moaie oergongen tusken de sênes. De Gregoriaanske lieten fan Schola Cantorum Frisiae slute prachtich oan by de teematyk fan it stik.

Twifel
giet woansdei 10 juny yn premiêre. De oare spyldata binne: 12, 13, 19, 20, 26 en 27 juny. De foarstellingen begjinne om 21.00 oere oan ’e Haven yn Dronryp.
Kaarten binne te bestellen fia www.iepenloftspuldronryp.frl.

IMG-ILS2015-30-5-(10069)---kopie


Pastoar Blom (Jehannes Arendz) en Ronald Walta (Simon van der Ploeg). Ronald krijt in presintsje fan pastoar Blom.

Foto: FOTOKOOPMANS©2015

Spring naar de hoofdinhoudSpring naar de toolbar Dashboard Home Updates 1 Berichten Alle berichten Nieuw bericht Categorieën Tags Media Bibliotheek Nieuw bestand Pagina's Alle pagina's Nieuwe pagina Reacties TablePress Alle tabellen Tabel toevoegen Tabel importeren Tabel exporteren Plugin Opties Over TablePress Weergave Thema's Customizer Widgets Menu's Header Achtergrond Editor Plugins Geïnstalleerde plugins Nieuwe plugin Bewerker Gebruikers Alle gebruikers Nieuwe toevoegen Je profiel Extra Beschikbare middelen Importeren Exporteren Instellingen Algemeen Schrijven Lezen Reacties Media Permalinks Facebook Algemeen Like Button Send Button Follow Button Edge Suite Manage Settings Usage Floating Social Media Settings Floating Social Media Settings Premium Misc Troubleshoot Expert Support Help Galerijen Overzicht Galerij / afbeeldingen toevoegen Galerijen Albums Tags Instellingen Stijl Rollen/rechten Terug zetten / Deïnstalleer Construction Mode Menu invouwen Over WordPress Iepenloftspul Dronryp 11 Thema bijwerken 0 Nieuw Hallo, iepen.loft.spul Uitloggen Hulp Thema's bewerken Twenty Fourteen: Themavoettekst (footer.php) Thema selecteren om te bewerken: Selecteren Templates 404 Template (404.php) Archief (archive.php) Auteurstemplate (author.php) Categorietemplate (category.php) Reacties (comments.php) content-aside.php content-audio.php content-featured-post.php content-gallery.php content-image.php content-link.php content-none.php content-page.php content-quote.php content-video.php content.php featured-content.php Themavoettekst (footer.php) Themafuncties (functions.php) Thema header (header.php) Afbeelding bijlage template (image.php) back-compat.php (inc/back-compat.php) custom-header.php (inc/custom-header.php) customizer.php (inc/customizer.php) featured-content.php (inc/featured-content.php) template-tags.php (inc/template-tags.php) widgets.php (inc/widgets.php) Hoofdtemplate (index.php) Contributor Page Paginatemplate (page-templates/contributors.php) Full Width Page Paginatemplate (page-templates/full-width.php) Paginatemplate (page.php) Zoekresultaten (search.php) sidebar-content.php sidebar-footer.php Sidebar (sidebar.php) Enkelvoudig bericht (single.php) Tagtemplate (tag.php) taxonomy-post_format.php Styles Stylesheet (style.css) RTL-stylesheet (rtl.css)
Documentatie: Opzoeken Bestand bijwerken Bedankt voor het gebruiken van WordPress. Versie: 4.4.1