De rol fan Manon

De rol fan Manon wurdt spile troch twa spilers. De jonge Manon dy’t oant en mei it skoft te sjen is, wurdt spile troch de njoggenjierrige Fardau van Emmen. Sy docht dit jier foar it earst mei. Doe’t Fardau hearde fan de audysje, moatst mem har fuortendaliks opjaan om’t meidwaan har fantastysk like. Fardau fynt de rol fan Manon aardich om te spyljen en sy hat dêr in soad nocht oan om bûten te repetearjen. Wat Fardau wol spitich fynt is dat sy net har eigen klean útsykje mei foar de rol. De sfear by it iepenloftspul fynt Fardau prachtich: “Ik bin sels nei repetysjes west wylst Theo my frij jûn hie. Ik wol dan graach de oaren út it stik spyljen sjen.” Fardau giet ynkoarten der op út mei ‘heit’ Sicco en ‘mem’ Henny om de bân tusken har trijen yn it stik noch sterker te meitsjen. Fardau fynt it meispyljen yn Manon geweldich en sjocht it dan ek wol sitten om faker mei te dwaan.

Nei it skoft is de âldere Manon te sjen, die spile wurdt troch de twaentweintichjierrige Marenne Smit. In oantal jierren lyn is Marenne foar it earst yn kontakt kaam mei it Iepenloftspul Dronryp omt har mem yn it bestjoer siet. Yn 2013 hat Marenne audysje dien foar it stik Terpwert en ek meispile. Fan doe ôf oan is de leafde foar it Iepenloftspul Dronyp ûntstean. It is alwer de tredde produksje wer’t sy yn meispilet. Al fan lyts ôf oan, hâldt Marenne fan toaniel. Op dit stuit is Marenne sels oan it ôfstudearjen as artyst teater. Se besiket, bûten de oplieding om, ek noch te spyljen en dêrom wie Marenne bliid doe’t sy hearde dat sy de rol fan Manon spylje mocht. In bysûndere rol foar Marenne omdat der in soad djipgong yn sit. De rol bestiet út ferskate lagen en Marenne kin in soad tapasse wat sy de ôfrûne jierren leard hat yn har oplieding. De sfear fan it Iepenloftspul sprekt har tige oan: “Je begjinne oan in proses mei in groep minsken wêr’tsto fan alles mei belibbest. It is hurd wurkjen, mar we laitsje in protte en dogge ek in drankje op syn tiid. Je leare elkoar kinnen en ta beslút sette jo mei-inoar in foarstelling del. Dat jout my in grutsk gefoel. Yn in relatyf koarte tiid wurde je in hechte groep en it fielt foar my bysûnder om dêr diel fan út te meie meitsjen.”

 

Folop oan de gong!

De repetysjes foar Manon binne folop oan de gong! Noch in goeie moanne en dan gean de spilers nei bûten ta te repetearjen.

 

Rabobank Clubkas Kampanje

Ek dit jier doche wy wer mei oan de Rabobank Clubkas Kampanje! Binne jo lid fan de Rabobank en drage jo it Iepenloftspul Dronryp in waarm hert ta? Stim dan op ús mei de ûntfongen stimkaart yn de perioade fan woansdei 29 maart oant en mei freed 7 april. Elke stim is jild wurdich. Alfêst bedankt foar jo stim!

Stik 2017

Dit jier spilet Iepenloftspul Dronryp it stik ‘Manon’, in bewurking op de twalûk Jean de Florette en Manon des Sources fan de Frânske skriuwer Marcel Pagnol.

‘MANON’ fertelt it ferhaal fan Manon dy’t mei har heit en mem út ‘e stêd ferhúzje nei it plattelân. De heit fan Manon, Jean de Florette, is in bochelde belestingûntfanger. Hy hat in pleats urven en wol dêr yn de bergen buorkje. Mar de rike heareboer Papet Soubeyran en syn neef Ugolin ha ek harren each falle litten op datselde plak. Sy beslúte om stikem de wetterboarne op it hiem fan Jean ticht te mitselje wêrtroch it plan fan Manon en har famylje op dramatyske wize mislearret. As dan nei tsien jier de wierheid foar it ljocht komt, nimt Manon it heft yn eigen hannen en wol se it hiele doarp wreekje foar it ûnrjocht wat harren oandien is.

De rezjy is yn hannen fan Theo Smedes. Hy is mear as10 jier aktyf as freelance-akteur en teatermakker en hat fan 1995 ôf yn ferskate produksjes meispile.

Manon spilet op 21, 23, 24 en 30 juny en 1, 7 en 8 july oan ‘e Haven yn Dronryp. De foarstellings sette om 21.00 oere út ein.

 

 

SIT NIMME YN ÚS KOMMISJE?

Giet it Iepenloftspul Dronryp jo oan it hert en wolle jo hjir wat mei ?Dan is in sit yn it bestjoer fan de Stichting Iepenloftspul Dronryp in moaie útdaging!

Wy sykje enthousiaste minsken dy in sit nimme wolle yn ús kommisje.

Neffens ús statuten kinne bestjoersleden net te lang sitten bliuwe en is der sa no en dan ferlet fan nije minsken. Lyk as op dit stuit en derom dogge wy in oprop om hjir kandidaten foar te finen.

As it jo sels net past mar faaks ien witte dy dit hiel skoan dwaan kin dan hearre wy dat ek graach fan jo.

It Iepenloftspul kin net sûnder spilers mar ek net sûnder bestjoerders.

Liket it jo wat, as wolle jo hjir mear fan witte, nim dan kontakt op mei ús.

Stjoer in mail nei ynfo@iepenloftspuldronryp.frl of skilje nei

Oebele Harmsma
Foarsitter
06-12167605

Documentatie: Opzoeken Bestand bijwerken Bedankt voor het gebruiken van WordPress. Versie: 4.4.1